Jesteśmy zasypywani informacjami na temat zanieczyszczenia środowiska. W wyniku działalności człowieka doszło do ogromnych zanieczyszczeń gleby, zbiorników wodnych oraz powietrza. Coraz częściej dowiadujemy się o wymieraniu zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt, a i zdrowie oraz życie nasze również jest zagrożone. Jeżeli nie zmienimy swojego postępowania doprowadzimy do katastrofy ekologicznej i całkowitej zagłady życia na ziemi.

Dokumentacja niezbędna przy przewozie odpadów

wymagane pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychBardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywają ogromne wysypiska śmieci oraz odpady niebezpieczne. Stanowią one ogromne zagrożenie a ich bezpieczna utylizacja nie zawsze jest możliwa. Hałdy te znajdziemy w wielu miejscach, a nie wszędzie mamy możliwość bezpiecznego recyklingu. Dlatego często konieczny jest ich transport na duże odległości, czasami nawet za granicę. Nie jest to takie proste, ponieważ osoby zajmujące się tym muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie, a i samochody transportujące muszą być odpowiednio wyposażone. Firmy zajmujące się tego typu działalnością muszą posiadać wymagane pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Zezwolenie to jest wydawane przez starostę i ważne przez okres dziesięciu lat. Aby taki dokument uzyskać należy złożyć wniosek w którym określimy typ pojazdu wykorzystywanego do transportu oraz jego wyposażenie. Usługę należy wykonywać na podstawie dokumentu zawierającego informacje o rodzaju odpadów oraz dane zlecającego. W zezwoleniu określony jest również odbiorca oraz miejsce składowania i prowadzenia odzysku odpadów. Sposób prowadzenia odzysku śmieci oraz ich zagospodarowania musi być zgodne z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. Wyraźnie określa ona wymogi dotyczące pojazdu, sposobu ich oznakowania, tonażu i sposobu transportu.

Transport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca odbioru do miejsca składowania. Zdarza się, że podmiot transportujący posiada również zgodę na przetwarzanie ich. Transport może odbywać się drogą samochodowa, kolejową lub wodną. Pojazd musi spełniać warunki zawarte w przepisach o transporcie odpadów niebezpiecznych. Również osoba kierująca takim transportem jest za niego odpowiedzialna, musi wiec posiadać odpowiednią wiedzę i stosowne upoważnienia.